Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen op de Nederlandse markt tussen Gelato-, Pannenkoeken- en Oliebollen-express.eu en de aan hen gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: “de leverancier”) en anderzijds haar wederpartijen. Onder rechtsbetrekkingen zijn tevens begrepen aanbiedingen en toekomstige (rechts)betrekkingen. 
1.2 De leverancier is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan. De leverancier zal de wederpartij van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen vóór de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer de wederpartij aan de leverancier niet binnen 8 dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt de wederpartij geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard, waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de met de wederpartij gesloten overeenkomst. 
1.3 Wanneer de wederpartij aan de leverancier binnen de in het vorige lid bedoelde termijn schriftelijk heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, dan is de leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Iedere aanbieding van de leverancier is vrijblijvend, ook als daarin een geldigheidsduur is genoemd. Een aanbieding kan niet worden opgesplitst in afzonderlijke delen en dient zodoende als één geheel te worden beschouwd, behoudens in het geval hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze mondeling of schriftelijk aanvaardt. 
2.3 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op leveringen binnen Nederland en franco huis, exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. 
3.2 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en alle andere kosten die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen.

4 Levering, gebreken, klachttermijnen en retourzendingen

4.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij schriftelijk een ander adres is overeengekomen. Bij aflevering van de goederen gaat het risico over naar de afnemer, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij gelet op het bepaalde in artikel 8, tenzij anders is overeengekomen. 
4.2  De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij is verplicht te beschikken over voldoende, voor de leverancier kostenloze, laad- en losmogelijkheden. Voorts is de wederpartij verplicht de wachttijd voor aflevering zoveel als mogelijk te beperken. 
4.3 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies dan wel voldoende laad- en losmogelijkheden, noodzakelijk voor de levering, is de leverancier gerechtigd alle met die aanbieding van de zaken gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, alsmede de overeenkomst tussen partijen te ontbinden. 
4.4 De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd; 
 • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, onverminderd het bepaalde in artikel 7; 
 • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik van de zaak.

4.6 Worden bij aflevering zichtbare gebreken of tekorten (onverminderd het bepaalde in artikel 7) geconstateerd, dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, en/of de pickbon, en/of het vervoersdocument en/of de factuur. Niet direct zichtbare gebreken of tekorten dienen door de wederpartij binnen acht dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de gegevens van de documenten zoals in eerdere alinea genoemd te worden gemeld aan de leverancier. Het voorgaande geldt eveneens voor klachten over een factuur. 
4.7 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de sub 4.6 genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. 
4.8 Indien de zaken waarover klachten bestaan zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen, dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend, vervalt het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van de geleverde zaken. 
4.9 Retourzendingen worden alleen verricht na schriftelijke toestemming van de leverancier. Retourzendingen die zonder schriftelijke toestemming van de leverancier worden verricht, houdt de leverancier voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking. 
4.10 In geval van levering van niet aan de overeenkomst beantwoordende zaken is de leverancier niet tot meer of anders gehouden dan tot herleveren van deugdelijke zaken ofwel het crediteren van de terzake gefactureerde prijs, zulks ter vrije keuze van de leverancier. 
4.11 In geval van een gegronde klacht/gebreken als bedoeld in dit artikel, vrijwaart de wederpartij de leverancier voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van die klacht/gebreken. 
4.12 Onverminderd het voorgaande vervallen alle vorderingen van de wederpartij uit hoofde van (beweerdelijk) niet aan de overeenkomst beantwoordende zaken door verloop van één jaar na aflevering af magazijn danwel aanvang van het transport/verzending.

5 Levertijd

5.1 Een door de leverancier opgegeven levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Bij het overschrijden van de opgegeven levertijd treedt zodoende geen verzuim in en verkrijgt de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. Evenmin is de wederpartij in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. 
5.2 Indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat, danwel zijn verplichtingen niet opschort, is de wederpartij gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. 
5.3 De levertijd vangt aan op de dag na de totstandkoming van de overeenkomst.

6 Verpakking

6.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van de leverancier. De wederpartij is verplicht het materiaal aan de leverancier terug te zenden. Terugzending geschiedt op deugdelijke wijze en voor rekening van de wederpartij. 
6.2 De leverancier is gerechtigd voor de terugzending van de verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden. 
6.3 De leverancier is verplicht de aan de wederpartij voor gebruik afgestane verpakking terug te nemen tegen de prijs, waarvoor die verpakking de wederpartij in rekening is gebracht, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden mededeling van deze wijziging is gedaan. Aan deze bepaling kan de wederpartij geen rechten ontlenen indien hij de termijn als genoemd sub 6.2 overschrijdt.

7 Specificaties

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen de feitelijk geleverde hoeveelheden afwijken van hetgeen is overeengekomen, met dien verstande dat het verschil niet groter mag zij dan 5% van de overeengekomen hoeveelheid, zonder dat zulks aanleiding zal zijn tot verrekening. Ten aanzien van verpakkingsmaterialen geldt dat het verschil c.q. de tolerantie niet groter mag zijn dan 10%. 
7.2 Dit artikel is niet van toepassing op de levering van Non-food artikelen en aanverwante zaken.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de volledige koopsom/overeengekomen tegenprestatie heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom in verband met de vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier. 
8.2 Door de leverancier geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt/verbruikt. In geval van doorverkoop/doorlevering is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, behoudens in het geval van verkoop aan consumenten. 
8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen. 
8.4 De leverancier is bevoegd in geval van een vermoeden van zijn kant of een mededeling van de wederpartij dat de wederpartij zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, de geleverde zaken onmiddellijk terug te vorderen. De wederpartij is in dat geval verplicht de zaken op het eerste daartoe strekkende verzoek van de leverancier onverwijld te retourneren aan de leverancier. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij stelt op eerste verzoek de leverancier in de gelegenheid alle aan de wederpartij geleverde zaken terug te halen. 
8.5 Indien de leverancier zijn recht voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud wil en mag uitoefenen, is de wederpartij gehouden daaraan alle medewerking te verlenen, zoals - maar niet beperkt tot - het bekendmaken van de locatie der zaken en verschaffen van toegang tot die zaken.

9 Betaling en zekerheid

9.1 Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ontvangt. Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand, alsmede 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 750,--, te berekenen over de hoofdsom inclusief rente. 
9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welken hoofde dan ook. 
9.3 Betaling dient door wederpartij te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur door het verstrekken van een automatische incassomachtiging aan de leverancier. Indien geen automatische incassomachtiging door de wederpartij aan de leverancier wordt verstrekt, dan moet wederpartij zorgdragen voor betaling binnen 7 dagen na ontvangst factuur. 
9.4 De wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende rekeningsaldo, teneinde te voorkomen dat de betaling onder de automatische incasso storneert. Indien, door welke omstandigheid dan ook, de termijn zoals in sub 9.3 genoemd, wordt overschreden, is de koper van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaald gelaten bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de vordering.
9.5 Indien de wederpartij op andere wijze dan in sub 9.3 omschreven zijn verplichting binnen de gestelde termijn wenst te voldoen, is deze niet gerechtigd hiervoor een korting of enige andere vordering jegens de leverancier in mindering te brengen of te verrekenen. 
9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid. Met betrekking tot hetgeen de wederpartij is verschuldigd, komt de wederpartij geen beroep toe op verrekening met enigerlei vordering welke de wederpartij op de leverancier zou willen pretenderen. Evenmin komt aan de wederpartij een beroep toe op enig retentierecht terzake enig onder de wederpartij berustend en aan de leverancier af te geven zaak. 
9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen, zoals het vestigen van een pandrecht op alle aan de wederpartij behorende zaken. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten of over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet onmiddellijk na een daartoe strekkend verzoek gevolg heeft gegeven, worden alle vorderingen van de leverancier op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
9.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn met 5 dagen of meer, is de leverancier bevoegd het eigendomsvoorbehoud van artikel 8 in te roepen en de zaken onmiddellijk terug te vorderen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. 
9.9 De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om betaling door de wederpartij vooraf, danwel betaling bij aflevering te verlangen. 
9.10 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier terzake al heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden, en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

10 Ontbinding overeenkomst

10.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en anderszins, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. In het geval van ontbinding zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar. In géén geval zal de leverancier aansprakelijk zijn voor de door de wederpartij geleden of in dat verband nog te lijden schade. 
10.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van de leverancier komen - waaronder ook gerekend worden de omstandigheden die in artikel 12 worden genoemd - is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij nimmer verder aansprakelijk gesteld worden dan tot herlevering van gebrekkige of ontbrekende zaken ofwel tot ten hoogste het factuurbedrag van de desbetreffende levering, deelleveringen daaronder begrepen. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, en meer in het bijzonder niet tot vergoeding van: 

 • aanvullende schade in welke vorm dan ook; 
 • indirecte schade; 
 • gevolgschade; 
 • schade wegens gederfde winst; 
 • vertragingsschade; 
 • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij; 
 • schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. 

11.2 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, ontstaat een recht van de wederpartij pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld. Artikel 4 en in het bijzonder sub 4.6 is onverkort van toepassing. 
11.3 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte daarvan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. 
11.4 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken. 
11.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. Iedere aansprakelijkheid op die grond is beperkt tot het bedrag van de desbetreffende gebeurtenis dan wel per samenhangende reeks van gebeurtenissen onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
11.6 Behoudens opzet of grove schuld is de leverancier niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van degenen die al dan niet in dienstverband voor de leverancier werkzaam zijn, danwel door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 
11.7 De leverancier is niet aansprakelijk voor door de leverancier gegeven adviezen omtrent aard of samenstelling van de bestelde en geleverde zaken.

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst welke niet aan de leverancier kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan de schuld van de leverancier noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de leverancier komt. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden. 
12.2 Overmacht schort de verplichtingen van partijen op. Indien de overmacht langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, behoudens de afnameverplichting van de wederpartij voor specifiek aangeschafte grondstoffen, emballage en resterende voorraad eindproduct. In het geval van ontbinding is de leverancier niet verplicht tot enige schadevergoeding.

13 Zorgplicht

13.1 De wederpartij zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de zaken, benevens de verpakking daarvan, danwel de reputatie van de merken van de leverancier, zouden kunnen worden aangetast.

14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). 
14.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de rechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats van de wederpartij. 
14.3 Voor de uitleg van de gebruikelijke handelskortingen worden van toepassing verklaard, de internationale regels voor de uitlegging van de handelstermen (Incoterms), in de laatst verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

15 Slotbepalingen

15.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
15.2 Eventueel overeengekomen, van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen. 
15.3 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. 
15.4 De opschriften van de artikelen komen geen zelfstandige betekenis toe en partijen zullen aan deze opschriften geen rechten kunnen ontlenen. 
15.5 Algemene en/of inkoopvoorwaarden van de wederpartij binden de leverancier niet. 
15.6 Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft haar uitvoering is de leverancier gerechtigd een ander in zijn plaats te stellen.

Daarom Pannenkoeken-express.eu

 • persoonlijke service
 • veilig shoppen en betalen
 • verzending via GLS
 • afhalen mogelijk in Utrecht
 • maak uw favorietenlijst
 • alles voor de beste pannenkoek
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.